Propozycje badań rynkowych i marketingowych:

 • Badania postaw i preferencji, na próbach reprezentatywnych losowych lub kwotowych, z wykorzystaniem metody wywiadu kwestionariuszowego (bezpośrednie wywiady z respondentami).
 • Badania postaw i preferencji na próbach reprezentatywnych z wykorzystaniem ankiet pocztowych, audytoryjnych lub internetowych.
 • Badania eksperymentalne, i pretestowe poprzedzające wprowadzenie nowych produktów, realizację kampanii promocyjno-reklamowycych itp.
 • Powtarzane badania zmian świadomości marki, wizerunku firmy i produktów, efektów prowadzonych działań promocyjnych itp.
 • Badania typu „tajemniczy klient” (mystery shopper) identyfikujące słabe punkty obsługi klienta i umożliwiające podniesienie jakości świadczonych usług.

Proces realizacji badań obejmuje:

 • dobór odpowiedniej metodyki i określenie próby badawczej,
  zaprojektowanie, przygotowanie i przetestowanie instrumentów pomiarowych (kwestionariuszy wywiadu, formularzy ankiet itp.),
 • realizację pomiaru przy wykorzystaniu profesjonalnych ankieterów i innych służb odpowiedzialnych za właściwe zebranie materiału badawczego,
 • wprowadzenie informacji do cyfrowej bazy danych wraz z ich odpowiednim zakodowaniem i zweryfikowaniem poprawności,
 • analizę zebranego materiału badawczego obejmującą: przygotowanie zestawień, tabel i wykresów; interpretację danych i sformułowanie wniosków z wykorzystaniem profesjonalnych metod oraz narzędzi statystycznych,
 • opracowanie raportu z badania,